Архивна обработка на документи

при ликвидация на фирма

 

 

Екипът от специалисти в областта на електронно архивиране на документи и физическо архивиране на документи, има необходимите знания и опит, за да съдейства на ликвидаторите и синдиците на предприятия при закриване и приключване на производство по несъстоятелност и на собствениците на приватизирани търговски дружества да спазят изискванията на чл.51 ал.1 и пар. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за националния архивен фонд по предаване на ценните документи в Държавен архив и Инструкция №5/2005г. на Национален осигурителен институт за приемане и съхранение на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. Ние се съобразяваме и с изискванията на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

 

Извършваме следните действие:

Подреждане и систематизиране на документите в архива

Организиране на експертиза по ценността на документите

Предаване на ценните документи в държавния архив

Предаване на разплащателни ведомости, заповеди за назначаване, преназначаване и освобождаване от работа, трудови книжки и други документи, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, в съответното териториално поделение на НОИ, когато имаме налице прекратен осигурител без правоприемник

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Предаване на разплащателните ведомости в съответното териториално поделение на НОИ, когато имаме налице прекратен осигурител без правоприемник

Ние имаме опит в предаване на разплащателните ведомости в съответното териториално поделение на НОИ и изцяло спазваме изискванията на Инструкция №5 при подготвяне на документите за предаване. Екипът на БДИАС извършва всички действия по подреждане, подвързване и транспортиране на документите до архивохранилището на НОИ. Подготовката на документите може да се извърши във Ваш или наш офис, съобразно Вашите изисквания.

 

Ако желаете да получите повече информация

моля не се колебайте да ни потърсите на тел. 02 / 875 90 92 и 02 / 875 90 93.