Консултации относно законовите изисквания за документите и архивите в Република България

 

 

БДИАС предлага Консултации относно законовите изисквания за организиране и управление на документи и архиви в Република България.

 

Нашите експерти могат да Ви помогнат за организацията, управлението и периода на съхранение на документите Ви при спазване на законовите изисквания.

 

Нашите специалисти в електронно и физическо архивиране на документи ще Ви сътрудничат, за организиране на Вашия архив съобразно законовите изисквания. Можем да Ви окажем съдействие при определяне на Правила за подреждане на документите и извършване на услугата “Подреждане на архиви, организиране на документите във Вашия архив”. А именно:

Изграждане на правила за подреждане на документите

Подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)

Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота

Организиране на експертиза по ценността на документите

Предаване на ценните документи в държавния архив

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Ние извършваме подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и другите закони в България.

Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

Вътрешни правила за дейността на архива

Номенклатура на делата

Организиране на експертизата по ценността на документите

Предаване на ценните документи в държавния архив

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

 Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват свои списъци на видовете документи и номенклатури на делата със срокове за съхраняване. Списъците и номенклатурите се одобряват от ръководителите на учрежденията и организациите и се утвърждават от ръководителите на съответните органи за управление на Държавния архивен фонд.

Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на номенклатура на делата.

Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват вътрешни правила за дейността на архива. Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на тези правила като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Организиране на експертиза по ценността на документите

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при извършването на експертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Предаване на ценните документи в държавния архив

Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при подготовката за предаване на ценни документи в държавния архив.

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Екипът на Архивиращ център БДИАС ще Ви помогне при Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Бързо и лесно намиране на търсените документи

Специализираният екип от архивисти на БДИАС ще организира и подреди Вашия архив така, че да можете да намерите всеки документ бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви и ще Ви гарантира, че няма да търсите безрезултатно документи.

Каталогизиране на документите (Индексиране на документите)

Каталогизираните и подредени документи се намират много бързо и без усилие от Ваша страна. Специализираният екип от архивисти на БДИАС ще каталогизира Вашият архив и ще Ви предостави база данни, в която е описано къде е подреден съответният документ. Така ще намирате документите си бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви.

Спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Спазването на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции е задължително. Екипът на БДИАС има опит в сферата на архивиране и можем да Ви съдействаме относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

Вътрешни правила за дейността на архива

Номенклатура на делата

Организиране на експертизата по ценността на документите

Предаване на ценните документи в държавния архив

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

 

Моля не се колебайте да ни потърсите, за да получите експертни отговори на Вашите въпроси. Телефоните за връзка са: 875 90 92, 875 90 93, 0888 49 58 71.