Разработване на номенклатура на делата

(номенклатура на документи в архива)

 

 

Архивиращ център БДИАС извършва услугата “Разработване на номенклатура на дела”. Това е номенклатура на документите в архива. БДИАС извършва също разработване на Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота.

Номенклатурата на делата е основна система, чрез която се организира деловодство на всяко предприятие. С номенклатурата на документите се осигурява правилното комплектуване на делата и се определят сроковете на запазването им.

“Нашите специалисти в областта на архивиране на документи ще Ви окажат методическа и практическа помощ при съставянето на номенклатура на делата, като изучат съдържанието и спецификата на документите във Вашата организация и на базата на своя опит в организиране на физически и електронни архиви съставят най-подходящата номенклатура на документите.

Ние работим като изцяло спазваме изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, консултации относно законовите изисквания в Република България. Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват свои списъци на видовете документи и номенклатури на делата със срокове за съхраняване. Списъците и номенклатурите се одобряват от ръководителите на учрежденията и организациите и се утвърждават от ръководителите на съответните органи за управление на Държавния архивен фонд.

Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на номенклатура на делата.

Частните компании, ако желаят архивът им да бъде организиран и подреден, също трябва да разработят номенклатура на делата в архива си.

По този начин се постига каталогизиране на документите (Индексиране на документите). Каталогизираните и подредени документи се намират много бързо и без усилие от Ваша страна. Специализираният екип от архивисти на БДИАС ще каталогизира Вашият архив и ще Ви предостави база данни, в която е описано къде е подреден съответният документ. Така ще намирате документите си бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви.

 

Моля не се колебайте да ни потърсите, за да получите експертни отговори на Вашите въпроси. Телефоните за връзка са: 875 90 92, 875 90 93, 0888 49 58 71.